Obchodní podmínky

pro nákup na stránkách www.farmaufrantisky.cz

Obchodní podmínky portálu www.farmaufrantisky.cz vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společnosti Farma u Františky s.r.o., IČ: 048 98 966, DIČ: CZ048 98 966 se sídlem Souměř 54, 348 02 Stráž, vedené Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32926 (dále jen „Farma“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz (dále jen „OP“).

 

I. Úvodní ustanovení – popis služby a  změna obchodních podmínek

1.1. Tyto OP Farmy upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb Farmy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Farmou a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.farmaufrantisky.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u Farmy službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto OP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz možný.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a /nebo využití služeb Farmy od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je Farmou archivována a není Zákazníkovi přístupná.

1.5. Farma může jednostranně měnit či doplňovat znění OP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze OP. Farma informuje Zákazníky o změně OP na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním OP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním OP souhlasí.

1.6. Farma může jednostranně měnit či doplňovat znění OP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze OP. Farma informuje Zákazníky o změně OP na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním OP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním OP souhlasí.

 

II. Uzavření Smlouvy mezi Farmou a zákazníkem

2.1. Farma na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz nabízí službu/y a/nebo ke koupi zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby/eb a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby/eb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty („DPH“).

2.2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby/eb Farmy za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz.

2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto OP dále označovány jako „Nákup“.

2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči Farmě a proto prohlašuje a zaručuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,

c) veškeré údaje, které poskytuje Farmě, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,

e) se před zahájením užívání internetového portálu www.farmaufrantisky.cz důkladně seznámil s těmito OP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

f) zboží na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.

2.5. Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby, kontaktní údaje a zvolí způsob platby a dopravy, resp. výdejního místa. Dále zákazník případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 250,- Kč (včetně DPH).

2.6. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Farmě kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Smlouva mezi Farmou a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace Zákazníka a Zákazníkovi je založen uživatelský profil. Farma neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.7. Farma je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

2.8. Kupní smlouva mezi Farmou a Zákazníkem je uzavřena předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za Farmu předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

2.9. Aby mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy, Zákazník nikdy nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, při předání zboží, neboť vzhledem k tomu, že Zákazník má právo v okamžiku předání zásilky zboží od Smlouvy odstoupit nebo provést storno Objednávky nebo jejich částí (viz níže) a tedy určité zboží neodebrat (Smlouva je uzavřena až převzetím zboží), musela by se na místě provádět oprava daňového dokladu, a to v okamžiku převzetí a předání zboží není technicky a časově možné provést. Z tohoto důvodu bude Zákazníkovi pouze předán dodací list se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou. Daňový doklad bude ke stažení na profilu Zákazníka na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz.

2.10. Farma je oprávněna prověřit věkovou hranici Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu zboží dle čl. IX OP, a to nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je Farma oprávněna odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.11. Zákazník bere na vědomí, že Farma není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně OP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz.

2.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

 

III. Změna a Storno Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.farmaufrantisky.cz, její změna je možná pouze, pokud se Farma ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Farma je oprávněna Objednávku stornovat, pokud není Zákazníkem uhrazena do dvou kalendářních dnů po učinění Objednávky, případně je Farma oprávněna posunout expedici zboží na další týden, kdy dochází k rozvozu zboží. Storno Objednávky je možné prostřednictvím internetového portálu www.farmaufrantisky.cz nejpozději do 17:00 hod.

3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Nákupu.

3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kauce Nákupu poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) a pokud Farma zboží již vyexpedovala, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je Farma oprávněna započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

 

IV. Bezpečnost

4.1. V rámci registrace je Zákazník vyzván prostřednictvím emailu k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu Farmu informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je Farma oprávněna účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Farma neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

 

V. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace zboží)

5.1. Farma prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto OP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

5.2. Reklamace zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat neprodleně po jeho převzetí, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout Farmě, a to např. na potvrzení o předání zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Farmu předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu). Farma dále informuje Zákazníka, že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Farmy za vady může upravit reklamační řád Farmy.

5.3. Farma odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Farma tak odpovídá Zákazníkovi, že služba/zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba/zboží byla vadná již při převzetí.

5.4. Neoznámí-li Zákazník vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy. Farma je povinna dodat zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Farma. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Farma způsobila porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

5.5. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.6. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Farma nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Farma nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je Farma zavázána, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u Farmy, u které zboží bylo koupeno. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Farma v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

5.7. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

5.8. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku, má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, a to i od jednotlivé položky zboží. V případě odstoupení od Smlouvy může Zákazník předat zboží ihned osobě, která mu jej za Farmu předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Farmy telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.farmaufrantisky.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Při odstoupení od Smlouvy může Zákazník také využít vzorový formulář, jehož aktuální znění je k dispozici zde.

5.9. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Farma bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Farma vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Farma nabízí, vrátí Farma Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Farma uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Farma není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Farmě odeslal. Farma převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání Farmy, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

5.10. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.11. Pro vyloučení veškerých pochybností Farma v souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku prohlašuje, že odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto OP Zákazník souhlasí, že Farma je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Farma oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.

 

VI. Cena Nákupu a platební podmínky

6.1. Kupující bere na vědomí, že konečná cena Nákupu je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu.

6.2. Cenu Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 4188535389/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s.
  • bezhotovostně platební kartou bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Gopay,
  • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně

Ceny zboží uvedené na Portálu Farmy jsou uvedeny včetně DPH.

6.3. Platba bezhotovostně bankovním převodem. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostně bankovním převodem, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné proformafakury zaslané na emailovou adresu Zákazníka. Farma není povinna zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude Kauce na cenu za Zboží Zákazníkem uhrazena.

Na zaplacení ceny zboží se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek související s případnou odchylkou váhy zboží u zboží objednávaného na váhu Zákazník nedoplácí. Cena zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto OP.

6.4. Farma vydá zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Nákupu daňový doklad na e-mailovou adresu Zákazníka nebo ke stažení na jeho profilu na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz.

6.5. Zákazník má prostřednictvím internetového portálu www.farmaufrantisky.cz možnost objednávat pouze určitý počet kusů zboží (týkající se zejména ovoce a zeleniny – např. kusového ovoce– jablka apod.) namísto váhového množství, Farma se zavazuje vždy dodávat požadovaný počet kusů zboží.

6.6. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

 

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. Farma nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

7.2. Zákazník souhlasí, že Farma nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.farmaufrantisky.cz. Farma nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.farmaufrantisky.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.farmaufrantisky.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník rovněž souhlasí s tím, že Farma nenese odpovědnost na škody způsobené vyšší mocí.

7.3. Farma neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od Farmy, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. VI těchto OP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

7.7. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Farma dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Farmy vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky Farmy anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

7.5. Farma také neodpovídá za porušení OP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími její odpovědnost, a to především s odkazem na ust. §2924 občanského zákoníku.

 

VIII. Vratné zálohované obaly

8.1. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.

 

IX. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky

9.1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a Farma je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

9.2. Farma si vyhrazuje totéž omezení a tatáž práva zavést také u alkoholických výrobků.

9.3. Farma si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

 

X. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.farmaufrantisky.cz. (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem, a to zejména zák. č. 121/2000 Sb., v platném znění. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.farmaufrantisky.cz. výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.farmaufrantisky.cz.

10.2. Přístup a užití internetového portálu www.farmaufrantisky.cz ze strany Zákazníka v souladu s OP je bezplatný.

10.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.farmaufrantisky.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.farmaufrantisky.cz Internetový portál www.farmaufrantisky.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Farmy, a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Zákazník užívá internetový portál www.farmaufrantisky.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz jsou pouze ilustrativní.

10.5. Farma neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.farmaufrantisky.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

10.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Farmy, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Farma se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz je nezávadný.

10.7. Farma si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.farmaufrantisky.cz.

10.8. Farma není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

11.1. O tom, jaké osobní údaje o Zákazníkovi zpracovává Farma, po jak dlouhou dobu, za jakých okolností může Farma zasílat obchodní sdělení a další nezbytné informace o ochraně osobních údajů je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů na internetovém portálu www.farmaufrantisky.cz.

 

XII. Doručování a převzetí

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

12.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

XIII. Mimosoudní řešení sporů

13.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

13. 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13. 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XIIII. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.farmaufrantisky.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Farmou je místně příslušným soudem soud podle sídla Farmy.

14.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a Farmou může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

14.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

14.4. Farma je oprávněna prodej zboží nebo služeb na portálu www.farmaufrantisky.cz kdykoli ukončit.

14.5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení OP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Kontaktní údaje zákaznické podpory Farmy jsou uvedeny na webovém portálu www.farmaufrantisky.cz. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@farmaufrantisky.cz, telefonní číslo: +420 727 806 350. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@farmaufrantisky.cz.

 

Uvedené obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2020.

s

| Registrace